G‚hraasje RŰhjaal is un merruk onafhankuhluk en allr‚hnd g‚hraasjebedrŤf.

»igenaah Harrie Dekk‚h runt in ut hagtje fan DŻh Haahg un tradiesjaunele einmanszaak w‚h de klant sentraal staat en SURREFES nogh met haufdlettars geschreive wogt.

Kom dus gerus es langs, un Haahgs bakkie staat alteid kl‚h!

Gŗ je ruikuh!

Harrie Dekk‚h,
G¬HRAASJE R‘HJAAL